دوران

لطفا صبر کنید ...

منوچهر مهرام

مجری دانشگاهی

  • تحصيلات : دکتراي تخصصی (بورد)
  • تخصص : کودکان

منوچهر مهرام

مجری دانشگاهی

  • پست الکترونیکی : mmahram@qums.ac.ir

زهرا حسین خانی

مجری دانشگاهی

  • تحصيلات : دكترای تخصصی
  • تخصص : اپیدمیولوژی

زهرا حسین خانی

مجری دانشگاهی

  • پست الکترونیکی : zhosseinkhani122@gmail.com

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0