با توجه به محرمانه بودن پرسشنامه‌ها و حفظ حریم شخصی افراد در صورت نیاز به دسترسی به محتوای پرسشنامه‌های کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، پس از هماهنگی و تاییدیه مجری کوهورت به صورت حضوری به مرکز کوهورت واقع در کلینیک محمدزاده مراجعه نمایید.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0