نمونه گیری خون و ادرار: 


آزمایش خون به عنوان یکی از مهم ترین و رایج ترین آزمایشاتی است که به تشخیص بسیاری از بیماری ها و از همه مهم تر نشان دادن شرایط حیاتی و کلی بدن کمک می کند. 
آزمایش ادرار نیز از جمله آزمایش های روتین پزشکی بوده که در تشخیص بیماری ها نقش مهمی دارد. این آزمایش از نظر روش نمونه گیری، آزمایش ساده بوده ولی در کمک به تشخیص، شناسایی و پیشگیری از بیماری ها نقش بسزایی دارد. 
در مطالعه کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، آزمایش بیوشیمی خون و شمارش سلول های خونی CBC انجام شده و آنالیز ترکیبات ادرار انجام می شود. همچنین مقادیر مشخصی از خون و ادرار شرکت کنندگان جهت مطالعات آینده به صورت بیوبانک ذخیره و سال ها مطابق با دستورالعمل های اجرایی مطالعه توسط کارشناس آزمایشگاه نگهداری می شود.
 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0