پرسشگری روانشناسی


طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت روانی: 
حالتی از سلامتی است که فرد متوجه توانایی های خود می شود، می تواند با تنش های طبیعی زندگی مقابله کند، می تواند کارآمد و باارزش باشد. سازمان بهداشت جهانی تأکید می کند که " سلامت روان تنها شامل نبود اختلال روانی نیست ". سلامت روان می تواند زندگی روزانه، روابط و حتی سلامت جسمانی را تحت تأثیر قرار دهد. سلامت روان نیز شامل توانایی فرد برای لذت بردن از زندگی برای رسیدن به تعادل بین فعالیت های زندگی و تلاش برای دستیابی به انعطاف پذیری روحی هم می شود.
در مطالعه کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، به بررسی سلامت روان از طریق انجام آزمون های روانشناختی به خصوص اختلالات خلقی نظیر افسردگی، اضطراب، وسواس فکری و عملی پرداخته می شود و همچنین پرسشنامه های خود ایفا شامل سوال هایی درمورد محتوای شغلی، سلامت شغلی، سرمایه اجتماعی محیط کار، استرس سنجی، رضایت از ابعاد مختلف زندگی، عوامل تنش زای مداوم در زندگی، کیفیت زندگی از نظر سازمان جهانی بهداشت توسط کارشناس روانشناسی تکمیل می شود.
 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0