تن سنجی:

 


اندازه دورکمر قوی‌ترین عامل پیش بینی کننده چربی ذخیره شده در داخل حفره شکمی و اطراف چندین عضو حیاتی بدن است و بیشترین خطر را برای سلامت دارد. محققان تاکید دارند اندازه گیری اندازه دورکمر و BMI باید تبدیل به بخش استانداردی از شرایط بالینی شود.
در مطالعه کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، اطلاعات آنتروپومتری از جمله دورکمر و دور باسن و دور مچ افراد مطابق با دستورالعمل های اجرایی مطالعه توسط کارشناس تن سنجی مرکز انجام می گیرد. 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0