نام رابط

نام مرکز

ردیف

خانم ابراهیمی

معاونت غذا و دارو

1

خانم فرزان

معاونت آموزشی

2

آقای زینالی

معاونت درمان

3

خانم برجی خانی

معاونت دانشجویی

4

خانم ناجی

معاونت بهداشتی

5

آقای تقی زاده

دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

6

خانم بختیاری

دانشکده دندانپزشکی

7

خانم ایزدی مقدم

دانشکده پرستاری و مامایی

8

خانم کریمی

دانشکده پزشکی

9

آقای قاسمی

شبکه بهداشت آبیک

10

خانم نعمتی

شبکه بهداشت آوج

11

خانم کریمی

شبکه بهداشت البرز

12

آقای نورورزی

شبکه بهداشت تاکستان

13

آقای مهندس غیاثوند

ستاد دانشگاه

14

خانم احمدی

مرکز فوریت پزشکی

15

خانم گرجی

مرکز بهداشت شهید بلندیان

16

خانم امینی، آقای شیخلری

بیمارستان قدس

17

خانم عسگری

بیمارستان ولایت

18

خانم علوی

بیمارستان بوعلی

19

خانم قویدل

بیمارستان کوثر

20

خانم رودباری

بیمارستان 22 بهمن

21

خانم رحمنی فرد نیا

بیمارستان شفاء

22

خانم اکبری

بیمارستان شهید رجایی

23


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0