دینامومتری:

قدرت عضلانی دست ها از عوامل موفقیت در بسیاری از رشته های ورزشی است، قدرت به عنوان یکی از اصلی ترین عناصر آمادگی جسمانی در بسیاری از مهارت های ورزشی به حساب می آید.
همچنین برای داشتن زندگی سالم و طبیعی، حفظ حداقل سطح قدرت در عضله یا گروه عضلانی حائز اهمیت است. ضعف عضلانی یا عدم توازن گروه های عضلانی، می تواند باعث حرکت یا جابجایی غیر طبیعی در بخش های مختلف بدن شود و عملکرد آن را معیوب کند.
در مطالعه کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در این بخش نیروسنجی دست ها توسط دستگاه دینامومتر انجام می شود که با توجه به سن هر شخصی نمره مشخص و تعریف شده ای دارد و نمره به دست آورده نشان می دهد که قدرت عضلانی دست ها ضعیف یا قوی است.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0