پرسشگری بالینی 

  


سلامتی بزرگترین نعمتی است که در اختیار بشر قرار دارد زیرا بدون آن بهره بردن از سایر نعمت ها امکان پذیر نیست. سلامت انسان همانند سایر نعمات خداوندی با تلاش وکوشش در اختیار شخص قرار می گیرد.کسی که بخواهد جسمی سالم و روحی شاداب داشته باشد باید با برنامه ریزی مشخص، پیروی از قواعد سلامت و  پیگیری همه جانبه به این هدف خود نائل شود. 
در مطالعه کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، به بررسی سوابق بیماری ها و داروهای مصرفی از طریق تکمیل پرسشنامه ها و انجام معاینات فیزیکی توسط کارشناس بالینی پرداخته می شود. همچنین معاینات (Breast) پستان ویژه بانوان شرکت کننده توسط کارشناس خانم انجام می شود و کلیه افراد از نظر فشار خون و نبض چک می شوند.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0