پرسشگری عمومی: 


کيفيت زندگي همواره به عنوان مفهومي کليدي مطرح بوده و بشر به دنبال يافتن عوامل و شيوه هايي بوده که او را در جهت رسيدن به زندگي خوب رهنمون سازد.
در مطالعه کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، به بررسی کیفیت زندگی افراد، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، سبک زندگی، سوابق شغلی، وضعیت سوخت و محل زندگی، وضعیت خواب و فعالیت فیزیکی، سابقه تماس با سموم و استفاده از تلفن همراه افراد از طریق تکمیل پرسشنامه ها توسط کارشناس عمومی پرداخته می شود. 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0