تست الکتروکاردیوگرافی (نوار قلب): 


نوار قلب روشی است که برای نظارت بر عملکرد قلب استفاده می شود. این روش، روشی غیرتهاجمی و بدون درد برای تشخیص انواع بسیاری از مشکلات قلبی است. نوار قلب کاربردهای زیادی دارد، اما شاید بیشترین استفاده‌ای که از آن برده می‌شود، در بررسی بیماری های ایسکمی قلب (مانند آنژین صدری و سکته قلبی) باشد.
در مطالعه کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، توسط کارشناس بالینی مرکز تست غربالگری اولیه قلب با استفاده از دستگاه الکتروکاردیوگراف مطابق با دستورالعمل های اجرایی مطالعه انجام می گیرد. 
 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0