دوران

لطفا صبر کنید ...

امین یزدانی

کارشناس آزمایشگاه

 • تحصيلات : کارشناسی ارشد
 • تخصص : انگل شناسی پزشکی

امین یزدانی

کارشناس آزمایشگاه

 • پست الکترونیکی : amin.yazdani1368@gmail.com

زینب غیاثوند

ناظر فیلد

 • تحصيلات : کارشناسی
 • تخصص : مهندسی بهداشت حرفه ای

زینب غیاثوند

ناظر فیلد

 • پست الکترونیکی : cohort@qums.ac.ir

نسیم شمس

کارشناس آزمایشگاه

 • تحصيلات : کارشناسی ارشد
 • تخصص : میکروب شناسی پزشکی

نسیم شمس

کارشناس آزمایشگاه

 • پست الکترونیکی : cohort@qums.ac.ir

فاطمه قاجارگیر

ناظم، اپراتور دینامومتری

 • تحصيلات : کارشناسی
 • تخصص : حسابداری

فاطمه قاجارگیر

ناظم، اپراتور دینامومتری

 • پست الکترونیکی : cohort@qums.ac.ir

پریسا پروندی فرد

پذیرش

 • تحصيلات : کارشناسی
 • تخصص : مهندسی بهداشت محیط

پریسا پروندی فرد

پذیرش

 • پست الکترونیکی : cohort.qums.ac.ir

فتانه کاکاوند

پرسشگر عمومی

 • تحصيلات : کارشناسی
 • تخصص : مهندسی بهداشت محیط

فتانه کاکاوند

پرسشگر عمومی

 • پست الکترونیکی : cohort@qums.ac.ir

نعیمه قاسم نژاد

پرسشگر بالینی

 • تحصيلات : کارشناسی
 • تخصص : مامایی

نعیمه قاسم نژاد

پرسشگر بالینی

 • پست الکترونیکی : cohort@qums.ac.ir

نیلگون فریدونی

پرسشگر روانشناسی

 • تحصيلات : کارشناسی
 • تخصص : روانشناسی عمومی

نیلگون فریدونی

پرسشگر روانشناسی

 • پست الکترونیکی : cohort@qums.ac.ir

مریم حبیبی

پرسشگر تغذیه

 • تحصيلات : کارشناسی
 • تخصص : مهندسی بهداشت محیط

مریم حبیبی

پرسشگر تغذیه

 • پست الکترونیکی : cohort@qums.ac.ir

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0